JHB - havsnivåer

Havsnivåer

Havnivåerna har haft stor bety- delse för de kustnära boplatserna. Därför har landhöjningen rekon- struerats för hela undersökning- sområdet.

Boken sidan 646.

Tore Påsse har under en längre tid förfinat en modell för landhöjnin- gen. Modellen har ett antal koefficienter som varierat med platsen i Sverige. Projektet har modifierat denna modell så att den täcker hela undersökningsområdet och justerar landhöjningen för tidspe- riod och plats.

Boken sidan 965.

Lantmäteriet har mätt höjden med en noggrannhet av ca ±30 cm över hela Sverige. Det finns i stort sett en punkt per kvadratmeter.

Genom att kombinera landhöjnin- gen med den lasermätta höjden har höjdmodeller skapats för varje 1.000-tal år tillbaka till istiden.

Boken sidan 656.

Med denna modell har sedan kustlinjen rekonstruerats.

I mycket flacka områden uppkommer på vissa platser en mosaik av kustlinjer med små öar. Dessa områden torde ha varit sanka och tidvis helt torra eller översköljda.

Tidpunkter: -4ka, -3ka, -2ka, -1ka och 0a.

Kustlinjerna presenteras i boken i kapitlet Landskapet karta 40. De har en upplösning av 2m.