rättelser

jpg fil

JHB - boken

boken

Jägare, herdar och bönder

kolonisationen av ett västsvenskt landskap

Carlstedt Gunnar; Carlstedt >Britt-Marie. 2019
976 sidor
Vaftrudner / Carlstedt Elektronik AB
ISSN 1650-2027; no 20
ISBN 978-91-89546-20-2

Innehåll:

Boken kan köpas i bokhandeln eller i internetbokhandeln.
Den kan även köpas direkt av mig om den hämtas hos mig.
Pris 400 SEK
Beställ genom att skicka
sms 070-5932721
e-post gunnar@hylab.se

Sammanfattning
Projektet
Översikt

Forntida demografi

Reglermekanism. Liv: Näring. Barndödlighet. Dödlighet vuxna: Turkana, flyktingläger. Sjukdomar. Hygien och sanitet. Reproduktion: sexuell aktivitet, produktiv tid, reproduktionscykeln. Supplementering. Reproduktionen - näring. Amning. Pubertet. Fekunditet. Biologiska mekanismer. Leptin. Neuroendokrina systemet. Demografisk modell. Den förhistoriska människan.

Demografi sedd i historiska skrifter

De historiska dokumenten: mantalslängder, kyrkböcker. Registrering i PPS. Demografi. Överlevnad, barndödlighet, säsong, lokal variation. Reproduktion: paritet, fertilitet. sjukdomar

Demografi sedd i kvarlevor

Överlevnad - statistik. Barndödlighet. Gravfält: katedraler - medeltid, handelsstad - medeltid, landsbygd medeltid, nordatlanten, yngre järnålder, äldre järnålder, bronsålder, mesolitikum. Kremeringar. Ålder: biologisk ålder, tänder - utveckling, tänder - slitage, suturer, pubic symphysis, revben. Kön. Kroppslängd. Näringsbrist. Relevans. Bedömning av skelettdata.

Boskapsskötsel

Djur: skalning - allometri, domesticering, energi - metabolism, reproduktion och överlevnad, beteende - etologi, aktivitet, genetik, avling. Massflöden - foder och gödsel: betning, matsmältningssystemet, utsöndring, näringscykel, massflöden i förhistorisk tid. Metabolism: effekter, mätningar av energibalans, metabolism i förhistorisk tid. Bete: ekologisk situation, artfördelning. Mjölkproduktion. Kött: fördelning av fett i kroppen, kött i förhistorisk tid. Storlek. Prägling och ejektion av mjölk. Hjorden: demografi, multipla hjordar, homeostasis. Produktion. Slakt under förhistorisk tid: osteologiska undersökningar, boplatser.

Odling

Växten: arter för mat, arter för foder, näring, tillväxt, avkastning - biologisk grund, avkastning - historisk. Pedologi - marken: bildning. Källan till näring: kvävecykeln. Edafologi - växt/jord interaktion: Reduktion biomassa med odling, markuppvärmning, gödsling, vertikal kvävecykel. Kväve i atmosfären: ammoniak i atmosfären, modeller och betesyta. Odling: användningsformer, massbalans, jordförflyttning, vatten, parceller. Fornåkrar: neolitiska åkrar, celtic fields. Redskap: jordbearbetning, skörd, tröskning, processning och. lagring. Nyttjandesystem.

Öppning av landskapet

Vegetationshistoria. Ekologiska nyttjandeformer. O- och B-områdets förlopp: under neolitikum - 4.000-2.000a, neolitikum - nutid. S-områdets förlopp: exempel. Fornåkrar: rösade områden, användning av rösade områden, struktur i rösat område, röset. stensträngar och vallar, terrasser. Pollenspridning: tidigare arbete pollenspridning. Pollenanalys: vegetationsmätning, brand, grundämnesanalys. Klimat.

Fornsaker och tidig kolonisation

Deposition: migration, täthet, övertäckning. Från deposition till samling: återfinnande, samlingar. Museernas, samlingars och FMIS dokumentation: regionala museer, fornminnesregistret. Typer av artefakter, råmaterial, flintyxor, pilspetsar, dolkar av flinta, skära av flinta. Metod - vårt dokumentationsarbete: Evaluering av proveniens, unifiering av dubblettbeskrivningar, extrahering av karakteristik, databas. Fyndtäthet: ren skogsmark, skogssocknen Älekulla, utmed forna havsviken liggande. Klastorp. Metodik kolonisationsanalys. Kolonisation: Förlopp, ertebølle - trindyxa, tidigneolitikum - spetsnackig yxa, tidigneolitikum - tunnackig yxa, gropkeramisk kultur, mellanneolitikum - tjocknackig yxa,. senneolitikum - dolk, senneolitikum - skära. Odling. Populationstillväxt. Forskningshistoria om artefakter: danskt intresse, forskningens grundläggande publikationer.

Vägar

Medeltida landskapslagar: lagar, vägtyper. Vägens form: profil, åldersklass. Utveckling: struktur, steg i utvecklingen. Vägsträckor: flack mark, rösad led, branta sluttningar, över brant berg, längs dal på skrå, högt på skrå, passage av dal. Vägsystem: tån till forngårdar, vägar mot utmark, fägatu hålväg, väg till torvtäkt, väg till sommarbeten, väg mellan forngårdar. Datering av väg: gravar längs väg, mosspassage, kända förlopp, ålder vägar. Fordon: förhistoriska fordon.

Jägare- och herdeboplatser

Hyddor: utförande, förråd, läge, placering, speciella hyddor. Stenringar: placering, stenringens mur, grunder i stenringen. Svin i dokument: ortnamn, lagar och förordningar

Gravar

Gravar: gravlagda, gravtyper, gravfält, gravtypens utveckling. Undersökningsområdet. Gravars placering och struktur.

Ortnamn

Metod. Språkhistoria. Kort om fonetik och annat: talorganet. Ortnamn: val av ortnamn, ortnamns förlopp. Exempel: Tolkningar. Databas. Ortnamnens sammansättning: enkla namn. Ortnamns betydelse: fornminne, träd, bystruktur, bystruktur, slåtter, odling, vägar, järnåldersgårdarna, socknar, kuriosa och svårt. Lexikon: grundläggande ord.

Landskapet

Inlandsisen: berggrunden, isavsmältningens förlopp, glaciär - kortfattat, moräner - isens recession. Postglaciala processer: havsstränder, ävor, vatten, dalar med lera, myrbildning. Landhöjning: eustatisk höjning, isostatisk höjning, forskningshistorik, Påsses modell. Påverkan på bosättningarna: tillgänglig mark, fornbyar, kommunikation. Viskadalen. Modell landhöjning.

Samhället

Gårdarnas beskrivning: presentationsordning, naturförhållanden, kolonisation, gravar, ortnamn, allmänning, gränser, ekologisk modell, beräkning av population, vägar, byggnader, kartor, bilder.

Kyrkan och stat

Utflyttningen: orsak till utflyttningen, de nya byarnas läge. Landsvägar: fornkartor, vägarna, befästningar och städer, typer av vägar. Sockenbildningen: tolkning. Fortsättningen.

Projektet

Inventering: primitiva byggnader, tidig variant, generell variant, fornåkrar, topografi. Kartor. Litteratursökning. Utrustning: GIS, GPS, kameror.

Epilog